Ловно рибарско дружество гр.Тутракан има едновековна история.   
Точната дата за неговото създаване не е известна.   Според протокол на Тутра-канския общински съвет №14/ 09.03.1900год., утвърден с Царски указ №168/
15.06.1900год., Тутраканското ловно-стрелческо дружество придобива право на владение и вечно ползване на общинско место от 157 дка. От последното може да се съди, че през 1900 год. има вече изградено таково дружество.
Ръководи се от управител и контролен съвет на Ловно-рибарския съюз гр.София. Основно се занимава със спортно – стрелкова дейност. Просъще-ствува до 1940год., след присъединяването на Южна Добруджа към България под името „Ловно – стрелческа организация „Сокол”.  От началото на 1941 год. е Тут-раканско  ловно –стрелческо дружество”Сокол” с ловни дружинки във всички села на околията.  Съгласно предписание №190/13.09.1944год. на Министерството на земеделието и държавните имоти, Дирекцията на горите и лова-София в Тутракан на 28 септември  е свикано общо събрание, което избира  временен комитет на ръководство за ръководството на ловното дружество. Извънредното събрание
/19.10.1944г./ избира настоятелство, проверителен съвет и другарски съд.
На събранието, състояло се на 08.06.1947 год. се прави отчет на ловното и рибарското дружество и се взема решение за тяхното обединение.Избрани са ръководни органи на новосъздаденото „Народно ловно-риборско дружество”. То развива спортно-стрелкова дейност, грижи се за полезния дивеч и води борбата с вредния дивеч, рибовъдство, язовирите и обработва земя за осигуряване на зърнен и друг фураж.
През 1966год. се извършва реорганизация на дружеството и ловните дружин-ки с цел постигане на по-добри резултати и подобряване на дисциплината на ловците и риболовците. Дава се по голяма свобода на ловните дружинки при работа с членовете и финансовата дейност.
Наименованието става  „Ловно – рибарско дружество-гр.Тутракан” с 12  ловни дружинки: три в Тутракан и в селата Нова Черна, Цар Самуил, Старо село, Варненци Белица, Стефан Караджа, Черногор, Царев дол, Главиница, Ножарево, Сокол, Суходол, Зафирово, Коларово, Малък Преславец, Долно Ряхово и Пожаре-во с общо 470 ловци и риболовци.
През последните години членовете намаляват: 1966г.– 436; 1997 г.-421 човека. Особено това важи за броя на риболовцит, поради наплива на промишле-
ния риболов и отнемането на язовирите от дружинките.
Дружеството извършва своята  ловностопанска дейност съгласно набеляза-ната програма. В утежнените условия на преход усилията са насочени към подържане на екологическото  равновесие и обогатяване на  ловната фауна. Стремежът е да се спазват строго законността.  Зле е положението в спортното риболовство. Не се предвиждат спортно състезателни изяви.
Фондът на Ловно-рибарско дружество гр.Тутракан е заведен в Държавен архив -Силистра през 1965 год. под № 209. На държавно съхранение са постъпили 46 арх.единици за периода 1906-1976 год.           При обработката на документалните материали, извършена през 2004 год. за постоянно запазване са заделени 44/четиридесет и четири/ арх.единици за периода от 177 – 2000 год.