ПОКАНА – Управителния съвет на Ловно – рибарско дружество “Сокол” гр.Тутракан, съгласно чл. 25 ал.3 от Устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква Общо отчетно изборно събрание на сдружението на 19.04.2024 г. от 17.30 часа

  До г-н/жа……………..……………
делегат на  Общо събрание на
ловно-рибарско дружество „Сокол” гр. Тутракан

 

П О К  А Н А  

  Управителния съвет на Ловно – рибарско дружество “Сокол” гр.Тутракан, съгласно чл. 25 ал.3 от Устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква Общо отчетно изборно събрание на сдружението на 19.04.2024 г. от 17.30 часа в залата на заведението  „Хан Дълбока“ .                                        

ДНЕВЕН РЕД:  

 1. Приемане отчета за дейността и финансовото състояние на сдружението за 2023 г.
 2. Приемане отчета за дейността на Контролния съвет за 2023 г.
 3. Приемане основни насоки и програма за дейността на сдружението за 2024 г.
 4. Приемане бюджет за 2024 г.
 5. Вземане решение за размера на членския внос – встъпителен, редовен и намален на членовете ловци и санкция за закъснелите.
 6. Вземане решение за размера на членския внос – встъпителен, редовен и намален на членовете риболовци.
 7. Освобождаване председателите и членовете на Управителния и Контролния съвет.
 8. Избор на Председател на Управителния съвет .
 9. Избор на Председател на Контролния съвет .
 10. Избор на членове на Управителния съвет.
 11. Избор на членове на Контролния съвет.
 12. Избор на представител/и/ на Сдружението, които да ни представлява/т/ в националната организация на ловците и  риболовците и избор на знаменосец на сдружението.

      Дата 14.03.2024 г.                                    Председател: гр. Тутракан                                                                                                                        / Доктор Димитър Стефанов /