ПОКАНА – Управителния съвет на Ловно – рибарско дружество “Сокол” гр.Тутракан, съгласно чл. 25 ал.3 от Устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква Общо отчетно изборно събрание на сдружението на 17.07.2020 г. от 18.00 часа в залата на Общинския съвет на гр.Тутракан.

                                                

                   До г-н/жа………………………….……..……………      
делегат на  Общо събрание на 
ловно-рибарско дружество „Сокол” гр. Тутракан

.

П О К  А Н А

             Управителния съвет на Ловно – рибарско дружество “Сокол” гр.Тутракан, съгласно чл. 25 ал.3 от Устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква Общо отчетно изборно събрание на сдружението на 17.07.2020 г. от 18.00 часа в залата на Общинския съвет на  гр.Тутракан.  

  ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане отчет за дейността и финансовото състояние  на сдружението за 2019 г.
 2. Приемане отчет за дейността на Контролния съвет за 2019 г.
 3. Приемане основни насоки и програма за дейността на  сдружението за 2020 г.
 4. Приемане бюджет за 2020 г.
 5. Вземане решение за размера на членския внос – встъпителен, редовен и намален на членовете ловци и санкция  за закъснелите.
 6. Вземане решение за размера на членския внос – встъпителен,  редовен и намален на членовете риболовци.
 7. Освобождаване председателите и членовете на Управителния и Контролния съвет.
 8. Избор на Председател на  Управителния съвет .
 9. Избор на Председател на  Контролния съвет .
 10. Избор на  членове на Управителния съвет.
 11. Избор на  членове на Контролния съвет.
 12. Избор на представител/и/ на Сдружението, които да ни представлява/т/ в националната организация на ловците и   риболовците и избор на знаменосец на сдружението.

Дата 02.06.2020 г.                                    Председател: п/п

гр. Тутракан                                                

                                                                        / Доктор Димитър Стефанов /